INLOGGEN

Actueel

31 juli 2018


11 tips als je bezoek krijgt van de arbeidsinspectie

De horeca is een sector met grote arbeidsrisico’s. Daarom let de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) extra op de branche. De inspecteur van de Inspectie SZW is bevoegd elke werkplek te betreden. Ook het meenemen van voorwerpen voor nader onderzoek is toegestaan. De inspecteur moet zich kunnen legitimeren. De werkgever heeft het recht te vragen naar een legitimatiebewijs als een inspecteur voor de deur staat. Voor sommigen vormen van onderzoek is dus bijvoorbeeld eerst een toestemmingsbevel van de rechter-commissaris noodzakelijk om bepaalde bevoegdheden uit te mogen voeren.

Arbeidsinspectie horeca: waar letten ze op?
In de horeca let de Inspectie SZW vooral op de volgende risico’s: overtreding werk- en rusttijden, vooral bij jongeren, arbeidsuitbuiting, onderbetaling en illegale tewerkstelling. Werkgevers en werknemers zijn verplicht om aan een inspecteur alle gevraagde informatie en inlichtingen te verstrekken. In lang niet alle gevallen is het mogelijk om direct alle informatie te overhandigen. Het is gebruikelijk om een termijn te vragen waarbinnen je de informatie kunt aanleveren. Als je binnen die termijn geen gehoor geeft aan het verzoek om informatie, kan de inspecteur daar consequenties aan verbinden door een boete op te leggen.

Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de sanctie en je wordt op de hoogte gebracht van de maatregelen die je moet nemen. De inspectie controleert steekproefsgewijs in een volgende inspectie of je de maatregelen hebt genomen. Is dan niet het geval dan legt de inspecteur nieuwe, zwaardere sancties op. Je kunt in beroep gaan tegen een besluit van de Inspectie SZW. Dat beroep wordt ingesteld bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit kun je doen om boete voor te zijn
Voordat je met een bezoek van de Inspectie SZW wordt geconfronteerd, kun je al in actie komen. De Inspectie SZW noemt op de website www.zelfinspectie.nl veel voorkomende situaties in de horeca. Met behulp van een checklist kun je nagaan of het schoonmaakbedrijf dat je inhuurt zich aan de regels houdt. Mensen van buiten de EU moeten een tewerkstellingsvergunning hebben Zowel het schoonmaakbedrijf als de inlener, het horecabedrijf moeten dit controleren. Bij overtreding krijgen beide een boete. Op de website kun je ook controleren of je arbo-beleid op orde is, hoe je moet omgaan met gevaarlijke stoffen, hoe je ongevallen kunt voorkomen en aan welke regels je moet voldoen tegen ongewenste omgangsvormen.

11 tips als je bezoek krijgt van de arbeidsinspectie

Welke boetes worden opgelegd?
Onlangs kregen enkele hotels en restaurants in Amsterdam voor tonnen aan boetes. Het ging om illegale arbeid, zwart werk, onderbetaling, uitkeringsfraude en overtreding van de arbeidstijdenwet. De inspecteur kan de volgende sancties opleggen:

Inspectie

Bron: missethoreca.nl

Nieuwsoverzicht