INLOGGEN

Veelgestelde vragen voor medewerkers Go2 Payroll

Ik treed in dienst bij Go2 Payroll, hoe nu verder?

Voordat u in dienst trad heeft u waarschijnlijk een inschrijfformulier ingevuld met daarop uw persoonsgegevens. Naar aanleiding van dit formulier stelt Go2 Payroll uw arbeidsovereenkomst op. U ontvangt u deze tezamen met de uitzendbevestiging en het personeelshandboek in uw mailbox. U dient de documenten te ondertekenen alvorens wij uw salaris kunnen uitbetalen. Het kan voorkomen dat er nog gegevens ontbreken als u dit pakketje ontvangt. In dat geval zal dat zijn genoemd in de mail die u ontvangt.

Wat voor overeenkomst ontvang ik?

Afhankelijk van uw arbeidsverleden bij het bedrijf waar u werkt, ontvangt u een contract in Fase A, B of C. Dit arbeidsverleden heeft u ingevuld op de achterzijde van het inschrijfformulier. De contractvormen zijn bijzonder en worden alleen gebruikt door payroll- en uitzendbureaus.

In het kort houdt Fase A een contract voor 78 gewerkte weken in. U ontvangt echter wel altijd een contract voor minimaal 1 maand. Deze weken worden opgeschoven als u niet werkt. In Fase B geldt het contract voor een vooraf bepaalde tijd en bij Fase C heeft u een contract voor onbepaalde tijd.

Hoe worden mijn gewerkte uren doorgegeven?

Het aantal uren dat u heeft gewerkt wordt in de meeste gevallen doorgegeven door uw direct leidinggevende. Mocht u twijfelen over de correctheid van het aantal uren, neem dan contact met ons op.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Afhankelijk van de afspraken wordt uw salaris eens per week, per 4 weken of per maand gestort. U ontvangt hierbij een salarisspecificatie waarop onder andere staat aangegeven hoeveel uren u heeft gewerkt, hoe het loon is opgebouwd, welke reserveringen er staan en belangrijker, wat uw netto verdiensten zijn. De salarisspecificatie wordt per mail verstuurd. Een overzicht van de 4- wekelijkse data waarop de salarisbetalingen worden gedaan, vindt u hier.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

In de eerste periode van het nieuwe jaar ontvangt u de jaaropgave van het jaar ervoor. Deze jaaropgave wordt eenmalig verstrekt en verstuurd naar het bij ons bekende mailadres. Vergeet dus niet tijdig een adreswijziging door te geven..

Wat is precies loonheffingskorting?

Iedereen in Nederland die werkt, heeft recht op een zogenaamde korting op de te betalen loonbelasting. U houdt hierdoor bij salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer u deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag u maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. Wij raden u aan de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het hoogste bruto inkomen ontvangt.

Bouw ik vakantiedagen op?

Gedurende een kalenderjaar heeft u recht op het aantal vakantiedagen dat geldt volgens de CAO van het bedrijf waar u werkt, voor zover het reguliere vakantiedagen betreft. Meestal komt dit neer op 25 vakantiedagen per volledig gewerkt jaar, bij een fulltime dienstverband. Voor parttime en flexibele medewerkers wordt het aantal vakantie-uren naar rato opgebouwd.

U kunt het voor u geldende aantal vakantie-uren gemakkelijk voor u zelf berekenen door uit te gaan van 5 maal het aantal uren van de gemiddelde werkweek. Deze vakantie-uren dienen, in het geval van vakantie of een vakantiedag, ter dekking van het salaris dat u gewend bent te ontvangen. De vakantie-uren worden voor u gereserveerd en staan aangegeven op uw salarisspecificatie.

Neemt u geen of te weinig vakantie-uren op, dan worden deze automatisch aan het einde van het jaar uitbetaald, tenzij u door geeft een deel te willen reserveren voor het volgende jaar (maximaal 20%). De uitbetaling van vakantie-uren is echter fiscaal altijd minder aantrekkelijk dan opname. De vakantie-uren worden voor u gereserveerd en kunnen te allen tijde uitbetaald of opgenomen worden tot een maximum van 40 uren per week. Indien u tussentijds uit dienst gaat, worden de openstaande vakantie-uren uiteraard op dat moment verrekend in de eindafrekening.

Indien het bedrijf waar u werkt één of meerdere weken per jaar is gesloten, wordt u geacht uw vakantiedagen in deze weken op te nemen.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Naast de doorbetaalde vakantiedagen heeft u recht op een vakantietoeslag van 8% over het brutoloon. Deze toeslag wordt ieder jaar in de vijfde periode uitbetaald. Houdt u er rekening mee dat het een bruto toeslag betreft. U betaalt over de vakantietoeslag het bijzondere belastingtarief dat op dat moment geldt.

De vakantietoeslag wordt voor u gereserveerd en kan te allen tijde op uw verzoek worden uitbetaald. Indien u tussentijds uit dienst gaat, wordt de toeslag uiteraard op dat moment verrekend in de eindafrekening.

Bouw ik pensioen op?

Voor het uitzendwezen is een branche gerelateerd pensioenfonds in het leven geroepen, genaamd Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Deze pensioenregeling is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de branche voor personeelsdiensten.

Indien u ouder bent dan 21 jaar en langer dan 26 weken in dienst, wordt u automatisch aangemeld bij het pensioenfonds. In Fase A wordt deze regeling geheel door Go2 Payroll vergoed. In Fase B en C wordt er een groter deel gespaard en daarvan wordt 2/3e door Go2 Payroll vergoed. Het overige deel komt voor uw eigen rekening. De regeling is verplicht gesteld, het is dan ook niet mogelijk hiervan af te wijken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stippensioen.nl.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

In het geval u ziek bent, dient u contact op te nemen met zowel uw leidinggevende als met Go2 Payroll. Wij spreken dan met u het vervolg traject door.

Kan ik gebruik maken van een collectieve zorgverzekering?

Alle Nederlandse staatsburgers dienen verplicht verzekerd te zijn tegen mogelijke ziektekosten. Het kan zijn dat u zelf verzekerd bent, maar u kunt ook zijn meeverzekerd op de polis van uw ouders. Go2 Payroll heeft een collectief contract afgesloten met Menzis zorgverzekering. Door gebruik van het collectieve contract is het goed mogelijk dat de collectieve verzekering goedkoper uitvalt dan uw huidige verzekering. Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij Go2 Payroll.

Kan ik een ongevallenverzekering afsluiten via Go2 Payroll?

Als medewerker van Go2 Payroll met een overeenkomst in Fase B of C valt u automatisch onder de collectieve ongevallenverzekering die Go2 Payroll heeft afgesloten met Interpolis. Deze verzekering dekt uw inkomen voor maximaal een jaar indien u een ongeval overkomt.